www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: 11276 Prace filolo t 56 okladka 200
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Seria językoznawcza; Tom LVI
Liczba stron: 390
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2010-02-08
ISSN: 0138-0567
Wydawca: Instytut Języka Polskiego. Wydział Polonistyki UW
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 43.20 zł
Opis:

CZĘŚĆ I
Teksty dedykowane Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu z okazji 80-lecia Urodzin

 • Dorota K. Rembiszewska – Bibliografia prac Janusza Siatkowskiego za lata 1999–2009
 • Hanna Popowska-Taborska – Leksykograficzne wędrówki i podróże Profesora Janusza Siatkowskiego
 • Włodzimierz Pianka – O Słowiance Wandzie, co nie chciała Niemca
 • Ewa Wolnicz-Pawłowska– Piszczac – propozycja nowej etymologii
 • Krzysztof Wrocławski – Siara. Folklorystyczny przyczynek do leksykografii słowiańskiej

 • CZĘŚĆ II

 • Ona Aleknavičienė, Laima Kalėdienė – Preconditions for the Creation of the Lithuanian Historical Orthography and Dialectology Databases
 • Agnieszka August-Zarębska – Ladino czy judezmo? O językach Żydów sefardyjskich
 • Wanda Decyk-Zięba – Trwałość XVIII-wiecznego nazewnictwa rosyjskiego w języku polskim
 • Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Zofia Zaron – Zły to uczeń, który nie przewyższa swego mistrza. O właściwościach relacji mistrz – uczeń
 • Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska – Problemy definiowania jednostek metatekstowych w słowniku. Między przyjaznością a naukowością
 • Diana Kardis-Gavinčiuk – Imiennictwo Polaków wileńskich urodzonych w latach 1945–1999. Imiona przyniesione
 • Alina Kępińska – Formy fleksyjne rzeczowników w wybranych zabytkach szesnastowiecznych a paradygmaty współczesne
 • Elżbieta Krasnodębska – Odobiektowe nazwy osobowe o motywacji rzeczownikowej w polszczyźnie XVI wieku
 • Monika Kresa – Historia współczesnych nazwisk typu Lipka, Lipka Chudzik, Chudzik Lipka, Chudzik jako przykład przemian systemu antroponimicznego drobnej szlachty mazowiecko-podlaskiej w XVIII–XX w.
 • Ewa Kurowska – Imiona w niepublikowanym dziele Alojzego Osińskiego Bogactwa mowy polskiej (na podstawie wybranych tomów)
 • Ewelina Kwapień – Rzeczowniki zapożyczone w polszczyźnie XIX wieku (na podstawie danych leksykograficznych)
 • Witold Mańczak – O roli frekwencji w języku
 • Agnieszka Marcisz – Normatywne założenia użycia form stopnia gramatycznego a faktyczny stan języka
 • Halina Pelcowa – Dziedzictwo językowe i kulturowe regionu w przestrzeni edukacyjnej
 • Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska – Nazwy ogrodów, parków i ogródków działkowych Poznania – ewolucja gatunku
 • Krystyna Rutkowska – Język polski w rejonie orańskim na Litwie
 • Maria Trawińska – Cechy dialektalne wielkopolskich rot sądowych w świetle badań nad rękopisem poznańskiej księgi iemskiej
 • Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Na czym polega nieokreśloność zaimka niejaki?
 • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – O wezwaniach maryjnych w polskiej wersji Litanii Loretańskiej i współczesnych trudnościach z ich rozumieniem
 • Wróć